นโยบายเกี่ยวกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ. แอกซ่าประกันภัย ให้พันธสัญญาว่าจะปกป้องประโยชน์ส่วนบุคคลสำหรับท่านที่ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลไว้กับบริษัทฯ และบริษัทฯมีพันธสัญญาที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บริษัทฯได้แจ้งให้พนักงานทุกท่านปฏิบัติตามมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยและความลับของข้อมูลข่าวสาร บริษัท แอกซ่าประกันภัยประเทศไทย และ/หรือ บริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มแอกซ่า และ/หรือ บริษัทฯที่เกี่ยวเนื่องกับแอกซ่าประกันภัยที่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักรไทยหรือตั้งอยู่ภายนอกราชอาณาจักรไทยอาจจะใช้ข้อมูลที่ท่านได้มอบให้กับบริษัทฯที่เรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” เพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดขายตรง รวมทั้ง บริษัท แอกซ่าประกันภัยประเทศไทยอาจจะทำการโอนย้ายหรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบริษัทในกลุ่มแอกซ่าดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ บริษัท แอกซ่าประกันภัยประเทศไทยจะทำการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการทำตลาดขายตรงหากได้รับการร้องขอจากท่าน โดยจะทำการลบหรือทำลายของมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ